dilluns, 23 d’agost del 2010

Ajudes per a estudis de POSTGRAU a la UIB


Els titulats superiors que estiguin en situació legal de desocupació es podran matricular gratis en un màster universitari oficial o en un títol propi de postgrau a la Universitat de les Illes Balears
Els ajuts són vàlids per cursar els estudis següents:
- Màsters universitaris oficials de la UIB.
- Títols propis de postgrau de la UIB d’una durada mínima de 20 crèdits i amb un preu de matrícula màxim de 180 euros per crèdit.
- Títols propis de postgrau de la UIB d’una durada inferior a 20 crèdits si tenen caràcter d’estratègics per al desenvolupament econòmic de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Els requisits que s’han de complir per rebre l’ajut són els següents:
- Haver nascut entre l’1 de gener de 1969 i el 31 de desembre de 1983.
- Estar en possessió d’un títol universitari oficial que faculti, al país expedidor del títol, per a l’accés a ensenyaments de postgrau.
- Trobar-se en situació legal de desocupació.
- Tenir reconegut el dret a percebre prestació o subsidi de desocupació en el moment de formalitzar la matrícula, sense que hagi expirat en aquesta data el període durant el qual es té dret a la percepció.
- Matricular-se en un curs complet que condueixi a l’obtenció d’un títol propi de postgrau o en un màster universitari oficial de la UIB.